CASO-Logo 

Humibox  

 

              

              

 

 

 

 


» OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN OP)
Upřímnou snahou společnosti KHIM Bohemia s.r.o. je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dokuchyne-domacnosti.cz provozovaný společností KHIM Bohemia s.r.o. IČ: 283 59 909, se sídlem Kunovice, Panská 25, PSČ 686 04 (dále jen„Prodávající“).Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, složení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.dokuchyne-domacnosti.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Společnost KHIM Bohemia s.r.o. se zavazuje, že svým odběratelům budou dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
3. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a) Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.
b) Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito OP vázán.
c) Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.
d) Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu.
e) Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.
f) Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího zaniká.
4. Kupní cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.dokuchyne-domacnosti.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému, v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Součástí ceny zboží jsou i recyklační poplatky.


5. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
a) Dodací lhůta je dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizován v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 7 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
V případě, že objednané zboží nebude možné dodat do 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.
b) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, nebo objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
c) Kupující je povinen objednané zboží převzít.
d) Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
e) V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
í) V případě, že kupující nechce po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží, je    v takovém případě kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené přepravou zboží kupujícímu.
ii) V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu:
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši do 5000,- Kč, zaplatí kupující vždy 149,-Kč za každé opětovné zaslání
- v případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši nad 5000,- Kč, zaplatí kupující vždy 190,-Kč za každé opětovné zaslání
f) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu: 
I) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
II) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.
g) Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
h) Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.
ch) Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
i) Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek IV. těchto OP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10-ti pracovních dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.  
6.Cena dopravy a způsoby úhrady zboží
a. Zásilky expedujeme prostřednictvím České pošty s doručením až do domu.
Objednané zboží dodáváme do 24 hodin od potvrzené expedice a to až na místo určení.
V případě, že zákazník nebude na adrese, kterou zadal při objednání zboží, k zastižení, bude zboží uloženo po dobu 7 kalendářních dnů na nejbliží pobočce České pošty. Zde si jej může zákazník během této lhůty vyzvednout.
b. Zásilky expedujme prostřednictvím kurýrní služby DPD Private. Objednané zboží je dodáno až na místo určení, které bylo zadáno při objednávce. Zákazník je službou DPD telefonicky kontaktován o termínu (dni a hodině) dodání zásilky. Pokud není zákazník zastižen je mu automaticky zásilka doručena další pracovní den.

Platba za zboží:
  • platba na dobírku - platí se hotově při převzetí zásilky od přepravce (Česká pošta, DPD)
  • platba na splátky – platba pomocí internetového spotřebitelského úvěru od společnosti ESSOX. Po odkončení objednávky budete přesměrování na stránky ESSOX, kde si sami zvolíte typ úvěru.
  • platba převodem na bankovní účet - platba příkazem k úhradě u libovolné banky na náš účet v České spořitelně číslo 226 588 6379/0800. Po dokončení objednávky Vám zašleme na váš e-mail podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky ). Termín dodání je počítán od data připsání platby na náš účet.
Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!
7. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
a) V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku 40/1964Sb. má zákazník, který je spotřebitelem,  právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího.
Zákazník není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno. Rovněž toto neplatí pokud si zboží zakoupila firma (na IČ).
b) Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:
- výrobek nesmí nést známky použití
- výrobek musí být nepoškozený
- výrobek musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití, záručního listu)
- výrobek musí být vrácen společně s originálním dokladem o koupi (nezapomeňte si 
pro sebe udělat kopii)
- o vrácení nás informujte písemnou žádostí, nebo e-mailem na
reklamace@dokuchyne-domacnosti.cz projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny
- žádost musí obsahovat vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato; doporučujeme Vám zboží pojistit
Pro vrácení kupní ceny, ponížené o výdaje vynaložené k přepravě zboží k zákazníkovi, je nutné splnit všechny výše uvedené podmínky. V takovém případě budou finanční prostředky vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
s
c) Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození povrchu, chybějící příslušenství, neúplný nebo poškozený obal, prach ve vysavači), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku je povinen prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je povinen zboží poté také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží.
d) Částka za vrácené zboží bude vždy navíc ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly přepravou zboží k zákazníkovi.
e) Zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v odstavci b) a nelze jej tedy prodat jako nové, uložíme na naší provozovně. Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou a bude s ním dohodnut další postup dle ustanovení jež je uvedeno v odst. c).

8. Záruční podmínky
a) Délka záruky na prodávané zboží je uvedena v záručním listě nebo ve faktuře.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. 
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
c) Místem uplatnění reklamace je:
KHIM Bohemia s.r.o. , Panská 25, 686 04  Kunovice
E-mail: reklamace@dokuchyne-domacnosti.cz
Telefon: + 420 725 956 882
d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.
e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.
f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
g) Podrobně řeší postup reklamace reklamační řád platný pro internetový obchod www.dokuchyne-domacnosti.cz  provozovaný společností KHIM Bohemia s.r.o..

9. Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši kupní ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínkyjakož i reklamační řád ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.


10. Reklamace poškozené zásilky
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky neprodleně kontaktujte přepravce (Česká pošta, DPD) a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.10.2009 do odvolání.

 

NGFmND